GasTerra is trotse partner in uniek groen waterstofproject

18-01-2019

Hydrogreenn van start; 80 nieuwe woningen volledig op waterstof in gemeente Hoogeveen.

De gemeente Hoogeveen gaat in de nieuw te bouwen wijk Nijstad-Oost ongeveer 80 woningen realiseren die volledig op waterstof gaan functioneren. De bouwactiviteiten moeten begin 2020 van start gaan. De gemeente wil met de ontwikkeling bijdragen aan de energietransitie in Nederland, door aardgasloos te bouwen.

Voortrekkersrol

De Gemeente Hoogeveen heeft zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot de huidige energietransitie genomen en wil daarin een voortrekkersrol vervullen. Gezien de bestaande woningvoorraad ziet men niet alleen kansen in de waterstoftechnologie, maar ook het behoud van werkgelegenheid in de regio en daarnaast zet een project van deze omvang Hoogeveen internationaal gezien op de kaart.

Blauwdruk creëren voor bestaande woonwijken

Doel van dit project is om een (techno-economische) blauwdruk en bijbehorende technologie op te leveren om de warmtevoorziening van deze woningen, op basis van een waterstof CV-ketel, voor 100% op waterstof (H2) te laten functioneren. Deze blauwdruk en technologie moeten vertaalbaar zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. Naast reductie van aardgasgebruik, zal hiermee ook een marktkans voor betrokken partijen worden gecreëerd. De blauwdruk zal niet enkel technologisch zijn, ook de maatschappelijke businesscase, bronnen van waterstof en het draagvlak onder bewoners zullen worden meegenomen. Deze benadering zal worden vergeleken met andere waterstof gebaseerde oplossingen (brandstofcel, lokaal warmtenet, etc.), zodat voor- en nadelen inzichtelijk worden.

Dit project staat niet op zichzelf. Nijstad-Oost is een demonstratieproject dat als katalysator dient voor de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving. De reden dat we niet meteen beginnen met bestaande bouw is om vanuit de groene weide een overzichtelijke en gecontroleerde omgeving te creëren die wel vergelijkbaar is met bestaande bouw (qua infrastructuur en apparatuur). Vanuit die gecontroleerde omgeving moet de overstap naar bestaande bouw, in de naastliggende wijk, worden gemaakt.

Meerjarenprogramma

Het is daarmee een eerste stap in een meerjarenprogramma, met eigen concrete doelstellingen. Effecten in de nieuwbouw zullen nauwlettend worden gevolgd, maar het project is ook een opmaat naar opschaling naar de naastliggende, bestaande wijk Erflanden (1130 woningen). Een vraagstuk dat in Nederland nog groter is dan nieuwbouw: hoe verduurzamen we de bestaande warmtevoorziening? Vanuit ervaringen binnen dit project zal daarom ook worden gewerkt aan waterstof-CV-ketel-oplossingen voor bestaande woningen. Vervolgens zal met deze bestaande woningen stapsgewijs bijmengingsproeven worden gedaan tot deze uiteindelijk ook op 100% waterstof draaien.

Sinds eind 2017 lopen de voorbereidingen naar de Waterstofwijk Hoogeveen. Design sessies hebben plaatsgevonden, diverse alternatieven zijn onderzocht en uiteindelijk heeft dit geleid tot het indienen van een projectplan in 2018.
Het volgende schematische overzicht laat de uiteindelijk gewenste configuratie zien van het meerjarenplan:

Samenwerkingsverband

Het waterstofproject is een unieke samenwerking tussen 22 organisaties die de gehele keten omvatten, bestaande uit overheden, kennisinstellingen en bedrijven. In totaal investeren ze 15.000 manuren in het project. De betrokken organisaties zijn:

Stork Nederland BV, Nederlandse Gasunie NV, GasTerra BV, Nederlandse Aardolie Maatschappij NV, Bekaert Combustion Technology BV, N-TRA BV, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Provincie Drenthe, Cogas Innovatie & Ontwikkeling BV, Nedstack BV, JP-Energiesystemen BV, Green Planet Pesse BV, Hanzehogeschool Groningen, Stichting New Energy, Visser & Smit Hanab Distributie BV,  DNV-GL Netherlands BV, Arcadis Nederland BV, BAM Infra Energie & Water BV, Liander NV, Haskoning BV, DHV Nederland BV, Enexis Netbeheer BV en Gemeente Hoogeveen.

Een prachtig project waar de vele partners elkaar vinden in de kennis en ontwikkelingen op waterstofgebied. De ondersteuning van één jaar maakt onderdeel uit van een Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, betreffende de Waterstofpilot subsidie 2018.

Voor meer informatie:
Johan Boerema
Accountmanager Groen Gas
johan.boerema@gasterra.nl
Tel. 050-364 8786 of 06-1100 5320.

 

Bron: persbericht Hydrogreenn