In dialoog met onze stakeholders

13-03-2018

Op 10 maart jl. is het jaarverslag van GasTerra over 2017 gepubliceerd. Daarin staan de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar uiteengezet, waarbij bepaalde strategische thema’s extra aandacht krijgen. Waarom? Omdat ze voor onze stakeholders van belang zijn.

De strategie van GasTerra rust op vier pijlers: volume, prijs, kosten en anticiperen. Vooral de doelstelling ‘anticiperen’ is steeds belangrijker geworden, vertelt Anita Loonstra, GasTerra’s projectleider van het jaarverslag: “We moeten nog beter naar de wereld om ons heen kijken. Een goede stakeholderdialoog is daarbij belangrijk. Je kunt immers alleen anticiperen als je weet wat je omgeving van je vindt. We hebben het afgelopen jaar de methodiek die we hanteerden voor de dialoog geëvalueerd en aangepast. Uiteraard hebben we ook regelmatig gesprekken met onze stakeholders, maar in de dialoog kunnen we specifiek ingaan op diverse economische, ecologische en sociale thema’s. Daarbij vragen we onze stakeholders om aan te geven hoe belangrijk ze een bepaald thema vinden en hoe ze ons daarop vinden presteren.”

Stakeholdergroepen

De stakeholdergroepen zijn de medewerkers, aandeelhouders en klanten maar ook overheidsinstanties, brancheorganisaties, ngo’s en regionale (politieke) partijen. Anita: “We hebben door middel van een enquête aan alle groepen dezelfde vragen gesteld, maar uiteraard ook ruimte geboden voor eigen opmerkingen. Op basis daarvan hebben we de resultaten ook besproken met diverse stakeholders om meer duiding bij de antwoorden te krijgen. Dat leverde veel waardevolle, genuanceerde informatie en dus meer inzicht op. We merkten bovendien dat de stakeholders dit ook erg op prijs stelden.”

Materiële thema’s

Het belang dat stakeholders hechten aan de verschillende thema’s is afgezet tegen het belang dat GasTerra eraan hecht. Dit heeft geresulteerd in de materialiteitsmatrix, waaruit blijkt welke thema’s de ‘materiële onderwerpen’ vormen en een bepalende rol hebben in GasTerra’s strategische beleid. “Er zijn nu vijf materiële thema’s die we centraal stellen”, vertelt Anita. “In ons businessplan met doelstellingen en speerpunten voor het komende jaar, maar uiteraard ook in ons jaarverslag waarin we onze stakeholders informeren over onze activiteiten. De onderwerpen die minder materieel zijn, maken daar natuurlijk ook onderdeel van uit, maar de focus ligt op deze vijf thema’s: economische prestatie, contractuele verplichting, duurzame inzetbaarheid, draagvlak voor onze werkzaamheden en duurzame energievoorziening. Bij de laatstgenoemde gaat het vooral om onze ambities in de energietransitie en gas-op-maat; het inzetten van aardgas voor toepassingen die de meeste waarde creëren en op plekken waar geen duurzame alternatieven voorhanden zijn. Bij het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ zien we dat stakeholders het belangrijk vinden dat wij als krimpende organisatie ook met minder personeel dezelfde mate van kwaliteit in ons werk behouden”, licht Anita toe. “Dat sluit precies aan op een project dat we onlangs zijn gestart, waarin we kijken naar welke competenties we nodig hebben en zo een strategischer HR-beleid ontwikkelen.”

Jaarverslag

Het jaarverslag kijkt natuurlijk terug op de resultaten van het afgelopen jaar, maar het kijkt ook vooruit. Anita: “We brengen een geïntegreerd jaarverslag uit waarin we zowel financiële als maatschappelijke verantwoording afleggen. Dit doen we onder andere door te rapporteren volgens de richtlijnen van het Global Initiative Reporting (GRI).  We hebben nu alvast de stap gemaakt van GRI-G4 naar GRI Standards – we lopen daarmee vóór op wat vereist is. Dit was mogelijk door een goede verbinding te maken tussen het business plan met onze doelstellingen, de risicoanalyse en het jaarverslag. De cirkel is daarmee rond en het maakt ons transparanter dan we al waren. “