World Energy Outlook 2017

14-12-2017

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de onderzoekers ten aanzien van wereldwijde trends en scenario’s op het gebied van energie. 

Ieder jaar bundelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) wereldwijde trends en scenario’s op energievlak in een lijvig boekwerk. Van deze World Energy Outlook is in november de 40e editie verschenen. We vatten de belangrijkste bevindingen van de onderzoekers samen.

Vier belangrijke trends die het IEA waarneemt, zijn:

  • De impact van China op de mondiale energiemarkt, deels vanwege de grote economie en deels vanwege het energiebeleid;
  • het sterke effect van het groeiende aandeel van schaliegas en -olie in de VS op mondiale energiestromen heeft een sterk effect;
  • sterke kostenreductie van duurzame technologie zoals wind en zon;
  • een groeiende rol voor elektriciteit in het totale mondiale energieverbruik.

De World Energy Outlook beschrijft toekomstscenario’s, die landen kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van hun klimaat- en energiebeleid. In het basisscenario, dat ervan uitgaat voorgenomen beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd, wordt een forse toename in vraag en aanbod van aardgas voorzien. Vooral China en India zien volgens het IEA de vraag naar aardgas stijgen, onder andere om zware lokale luchtvervuiling tegen te gaan. De ontwikkeling van de Chinese economieis in dit verband cruciaal. De omvang van de economie en de hiermee verbonden energie is inmiddels zo groot, dat een relatief kleine verandering mondiaal een significant effect.

Aan de aanbodzijde van gas speelt de VS een belangrijke rol, doordat het land steeds meer vloeibaar aardgas (LNG) exporteert. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop LNG wordt verhandeld. De markt wordt steeds diverser en vrijer; prijsverschillen bepalen primair waar het vloeibare gas naartoe gaat. De groeiende Amerikaanse export van LNG vergroot daarnaast de regionale leveringszekerheid, doordat naast de traditionele meer gas op de markt komt.

Effecten klimaatdoelen

Ook de effecten van klimaatdoelen op de energievraag heeft de IEA geanalyseerd. Zo is in het basisscenario voor Europa het voorgenomen beleid verwerkt om 40% minder CO2 uit te stoten in 2030. Dit is nodig om te voldoen aan de afspraken die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

De EU-lidstaten lopen daarmee voorop ten opzichte van andere landen. Veel landen in de wereld zullen de klimaatdoelen van Parijs met het voorgenomen beleid niet kunnen halen. Om, in bredere zin aan de Sustainable Development Goals van de VN te voldoen, waarvan de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs deel uitmaken maar ook de toegang tot energie en schone lucht, heeft het IEA een apart scenario opgenomen. Dit veronderstelt onder andere een sterke elektrificatie van het personenvervoer, het sluiten van kolencentrales en een sterke toename van het aandeel duurzame energie, maar ook een stijging van de vraag naar aardgas.

Duurzame energie

De forse toename aan duurzame energie in dit scenario is mede te danken aan de sterke kostenreductie in dit segment. Die is ook in Nederland zichtbaar, met name bij wind op zee. Een verdere kostenreductie zal het volume aan windenergie naar verwachting sterk doen toenemen. De Nederlandse gassector draagt actief bij aan oplossingen die de integratie van deze stroom in het energiesysteem kosteneffectief mogelijk maken. Bijvoorbeeld door overschotten om te zetten in waterstof of methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas. Deze vormen van hernieuwbaar gas, maar ook groen gas, worden dit jaar voor het eerst genoemd in de World Energy Outlook.

Lees meer: https://www.iea.org/weo2017/