Wetsvoorstel STROOM: betere aansluiting op de toekomstige energiemarkt?

24-11-2014

Wat is STROOM?

In 2011 startte het Ministerie van Economische Zaken met de wetgevingsagenda STROOM. Doel van dit project is het evalueren van de Elektriciteits- en Gaswet waarbij uitvoering wordt gegeven aan het Energierapport 2011, het regeerakkoord van kabinet Rutte II en het in 2013 gesloten SER-energieakkoord. STROOM staat voor STROomlijnen, Optimaliseren en Moderniseren.

  • Stroomlijnen: de Nederlandse en Europese wetgeving met elkaar in lijn brengen. De Nederlandse gasmarkt is onderdeel van de Europese Interne Energie Markt (IEM). De regels die in Brussel worden opgesteld voor het IEM zijn dus ook direct van toepassing op de Nederlandse markt. Deze regels moeten dus in het belang van marktpartijen zo naadloos mogelijk worden overgenomen (in alle lidstaten). De huidige Elektriciteits- en Gaswet richt zich nog op de fase van liberalisering.
  • Optimaliseren: Naar aanleiding van de (door de ACM) in 2012 uitgevoerde evaluatie van de Elektriciteits- en Gaswet is gekeken hoe de administratieve lasten voor marktpartijen, overheid en toezichthouder in de nieuwe wetgeving verlicht kunnen worden.
  • Moderniseren: recent aangenomen wetgeving implementeren en de wetgeving in het algemeen klaarmaken voor de (duurzame) toekomst. Dit betekent een grotere focus op decentrale duurzame energieopwekking zoals afgesproken in het SER-energieakkoord.

Herziening van de wetgeving

Uiteindelijk resulteerde het project in een voorstel tot herziening van de wetgeving. Dit wetsvoorstel is op 31 juli 2014 ter consultatie gepubliceerd op internet en behandelt inhoudelijk een beperkt aantal onderwerpen, waaronder de inrichting en taken voor systeembeheerders en tariefregulering. De overige onderwerpen uit de Elektriciteits- en Gaswet zijn beleidsneutraal omgezet, wat wil zeggen dat er geen inhoudelijke aanpassingen gedaan zijn. Belanghebbenden konden tot 8 september 2014 hun visie op dit wetsvoorstel kenbaar maken. De gedachte hierachter is dat met input van belanghebbenden het wetsvoorstel goed aansluit op de energiemarkt.

De nieuwe Elektriciteits- en Gaswet wordt meer dan de Gaswet nu een kaderwet. Middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt de inhoud van de wet verder uitgewerkt. Deze AMvB wordt in de komende maanden uitgewerkt en zal begin 2015 vermoedelijk afgerond zijn. Het streven is het wetsvoorstel eerste helft 2015 bij de Tweede Kamer in te dienen en daarmee per 1 januari 2016 in werking te laten treden.

Wat verandert er nu eigenlijk?

Omdat het nieuwe wetsvoorstel lang niet alle hoofdstukken uit de (huidige) Gaswet betreft, verandert op veel gebieden inhoudelijk nog niets. Wel zijn ook voor die hoofdstukken bepalingen uit de (huidige) Elektriciteitswet en (huidige) Gaswet voor zover mogelijk samengevoegd, zoals consumentenbescherming, programmaverantwoordelijkheid en uitvoering van en toezicht op de wet. Doordat het nieuwe wetsvoorstel bestaat uit een kaderwet met een onderliggende AMvB dient elke partij niet alleen naar de wet te kijken, maar zich ook verdiepen in de nadere regels die gesteld zijn in de AMvB.

Inhoudelijk zijn met name de hoofdstukken aangepast die zien op de rol, taken en bevoegdheden van systeembeheerders (regionaal en landelijk). Enkele aspecten die ook bedrijven en particulieren kunnen raken:

  • Indien een gebied als ‘all electric’ is aangewezen, heeft een (gas)systeembeheerder niet meer de verplichting om aansluitingen en transport te verrichten in dat gebied. Dit was reeds in een AMvB voorzien, maar wordt in de nieuwe wet duidelijker opgenomen.
  • Een andere wijziging betreft het uitvoeren van de gasaansluiting voor grote aansluitingen. Deze verantwoordelijkheid zal weer bij de transmissiesysteembeheerder neergelegd worden, vanwege veiligheidsaspecten en aspecten van gaskwaliteit. Grote afnemers hadden om deze verplaatsing van de verantwoordelijkheid gevraagd.

Aandachtspunten

Gezien de huidige ontwikkelingen op de gasmarkt onderschrijft GasTerra de noodzaak om de Elektriciteits- en Gaswet te moderniseren. Als lid van Vereniging Energie-Nederland (VEN) heeft GasTerra reeds eerder geageerd tegen het beperken van de bezwaarprocedures tegen codebesluiten van de ACM (dit zijn besluiten waarmee transporttarieven worden vastgesteld). In het huidige wetsvoorstel wordt dit onderwerp nog niet inhoudelijk behandeld. Dit zal in de volgende fase van het STROOM-traject plaatsvinden (zomer 2015 start deze fase). Het wordt dan voor marktpartijen belangrijk om de exacte inhoud van het wetsvoorstel aangaande dit onderwerp in de gaten te houden.

Tevens worden -meer dan in de huidige Gaswet- nadere regels vastgelegd in een AMvB. De inhoud van deze AMvB wordt op dit moment vastgesteld, wat onzekerheid geeft over de exacte inhoud van de nieuwe wet.