Nieuwe ontwikkelingen REMIT (financiële regulering)

24-09-2014

In 2011 nam de Europese Commissie de REMIT verordening aan om te verbieden dat marktpartijen met voorkennis handelen en/of de markt manipuleren. REMIT staat voor Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency. Zogenaamde nationale (energie)regulators zien toe op naleving van deze verordening en zijn verenigd in ACER (Agency for Energy Regulators). De ACM is de Nederlandse regulator die bij ACER is aangesloten. Voorkennis moet openbaar gemaakt worden op grond van de verordening. Het verbod van marktmanipulatie is nader uitgewerkt in zogenaamde Implementing Acts waarin staat waar marktpartijen zich aan moeten houden. De verwachting is dat de Europese Commissie eind september met definitieve Implementing Acts komen. In dit artikel wordt beschreven wat dit betekent voor marktpartijen, waaronder klanten van GasTerra.

Rapportageverplichting voor kopende én verkopende partij

Onder de huidige REMIT-verordening zijn marktpartijen verplicht om inzage te geven in de door hun afgesloten energiecontracten (via beurzen, brokers of rechtstreeks). Deze verplichting geldt voor zowel de kopende als de verkopende partij. In de Implementing Acts is verder uitgewerkt voor welke contracten dit geldt, hoe en wanneer er gerapporteerd moet worden en door wie. ACER gaat al deze contract-, order- en dealinformatie verzamelen in een centrale database. Vervolgens gaat ACER eventuele marktmanipulatie opsporen door analyses uit te voeren. Verder moet het systematisch verzamelen van marktinformatie een ontmoedigende werking hebben op marktmanipulatie. Marktpartijen moeten rapporteren over drie type contracten:

1. Standaard contracten voor de levering van gas of elektriciteit.
2. Non-standaard contracten voor de levering van gas en elektriciteit.
3. Contracten met betrekking tot het transport van gas en elektriciteit.

1. Standaard contracten

Standaardcontracten zijn contracten die op de georganiseerde marktplaatsen verhandeld worden, zoals op de TTF via brokers en beurzen. Hierbij maakt het niet uit of een geplaatste order uiteindelijk leidt tot een deal. Partijen moeten het ook melden wanneer zij een order plaatsen. Hiervoor heeft ACER een template ontwikkeld. Het is niet de bedoeling dat marktpartijen rechtstreeks rapporteren aan ACER. Daarvoor kunnen zij terecht bij de brokers en beurzen of via een zogenaamde Trade Repository rapporteren (zie http://www.afm.nl/nl/professionals/regelgeving/europees/emir/rapp-trade-repositories.aspx voor meer uitleg over een Trade Repository). De marktpartij blijft wel zelf verantwoordelijk om dit proces intern in goede banen te leiden om de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de rapportage te garanderen.
ACER streeft er naar om de verplichting van rapportage van deals te starten vanaf eind mei 2015. Dit is afhankelijk van het definitief worden van de Implementing Acts. Vanaf dat moment moeten marktpartijen dagelijks de gesloten deals en geplaatste orders melden aan ACER. Deals die al eerder zijn afgesloten, maar nog van toepassing zijn na eind mei, moeten ook worden gerapporteerd. Partijen hebben hiervoor dan nog drie maanden de tijd, gerekend vanaf eind mei.

2. Non-standaard contracten

Non-standaard contracten zijn alle overeengekomen contracten voor de levering van gas en elektriciteit tussen twee partijen die niet tot stand zijn gekomen op de georganiseerde marktplaats. Bijvoorbeeld de reguliere leveringscontracten tussen GasTerra en industrieklanten. Hierbij geldt wel een minimale omvang van het contract. Heeft de eindverbruiker een contract afgesloten voor een gaslevering van minder dan 600 GWh/jaar (~61 mln m3/jaar)? Dan valt deze eindverbruiker buiten de rapportageverplichting. Volgens ACER vormen contracten met eindverbruikers onder de grens van 600 GWh/jaar geen risico met betrekking tot marktmanipulatie.

Omdat non-standaardcontracten tot stand komen buiten een georganiseerde marktplaats om, moeten marktpartijen deze contracten zelf rapporteren aan ACER. Hiervoor kunnen zij de standaardtemplate gebruiken mits de omvang van het te leveren volume en de bijbehorende prijs bekend zijn. Is dit niet het geval, dan wordt gerapporteerd via de non-standaardtemplate. Het is mogelijk als marktpartij de rapportageverplichting over te dragen aan de tegenpartij na het afsluiten van een contract.

Het rapporteren van de non-standaardcontracten staat gepland vanaf eind november 2015. Marktpartijen die na eind november een contract afsluiten, moeten dit binnen 30 dagen melden aan ACER. Contracten die al eerder zijn afgesloten, maar nog van toepassing zijn na november 2015, moeten binnen drie maanden na inwerkingtreding van de rapportageverplichting voor non-standaard contracten alsnog worden gerapporteerd.

3. Contracten met betrekking tot het transport van gas en elektriciteit

Energieproducten die te maken hebben met het transport van gas en elektriciteit kunnen worden onderverdeeld in:

- contracten met betrekking tot primaire capaciteitsallocatie en
- contracten met betrekking tot allocatie van transport capaciteit op secundaire markten, inclusief doorverkoop en overdracht van deze contracten.

Marktpartijen hoeven niet te rapporteren over contracten voor primaire capaciteitsallocatie; deze verantwoordelijkheid ligt bij de TSO’s. Wel zijn de marktpartijen vanaf eind november 2015 verantwoordelijk voor de rapportage van de secundair verhandelde transportcapaciteit. Hiervoor heeft ACER een aparte template opgesteld.

Overige bepalingen

Ten slotte kent de regulering nog bepalingen voor de rapportage van zogenoemde fundamentele data. Hierbij wordt van marktpartijen verwacht dat zij inzage geven in de vulgraad en het gebruik van bergingen dan wel LNG-installaties.

Tot slot

We verwachten dat de Europese Commissie eind september een besluit neemt over deze Implementing Acts. Via de nieuwsbrief en de website houden we u hiervan op de hoogte.

Kijk voor meer informatie op de website van ACER: http://www.acer.europa.eu/remit/Pages/default.aspx.