Lobbyen voor een verstandig Europees energie- en klimaatbeleid

31-03-2015

Wat is de Magritte Group?

GasTerra maakt deel uit van de in 2013 tot stand gekomen Magritte Group. De groep is vernoemd naar de eerste plaats van samenkomst, het Magritte-museum in Brussel.

Wie nemen er deel aan de Magritte Group?

Tien grote energiebedrijven die binnen de Europese Unie actief zijn als leverancier van elektriciteit en/of gas:

Wat wil de groep?

De CEO’s van bovengenoemde bedrijven zien de Magritte Group als een middel om de Europese en nationale beleidsmakers meer bewust te maken van de dringende noodzaak van een nieuw energie- en klimaatbeleid voor de Europese Unie. De groep verbindt  zich aan de drie pijlers waarop dit beleid steunt: betaalbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. De groep onderschrijft de noodzaak om te komen tot één geliberaliseerde Europese energiemarkt.

Wat zijn de problemen?

 • De betaalbaarheid van energie voor de consument is in het geding.
 • De internationale concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven is verslechterd.
 • Subsidiesystemen voor duurzame energie zijn niet effectief.
 • De vermindering van de uitstoot van broeikasgas stagneert.
 • De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening loopt gevaar.
 • De rol van gas bij de energietransitie staat onder druk als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen.
 • Investeringen in infrastructuur blijven achter.
 • De implementatie van de gemeenschappelijke energiemarkt is onvolledig.
 • Europees beleid wordt overvleugeld door gefragmenteerde nationaal beleidsmaatregelen.

 

Wat moet er volgens de groep gebeuren?

 • De energierekening van de consument moet weer zoveel mogelijk de werkelijke kosten van energielevering gaan reflecteren.
 • Marktrijpe vormen van duurzame energie moeten een geïntegreerd onderdeel van de energiemarkt gaan vormen en worden onderworpen aan economische prikkels.
 • Subsidiesystemen moeten zich richten op het ontwikkelen van innovatieve technologieën.
 • Een ambitieuze, doch realistische doelstelling voor broeikasreductie (tenminste -40% in 2030 ten opzichte van 1990) moet de centrale leidraad voor het klimaatbeleid zijn.
 • Het centrale beleidsinstrument voor het bereiken van deze klimaatdoelstelling, het emissiehandelssysteem ETS, moet worden hervormd.
 • Gerichte steunmaatregelen zijn nodig voor internationaal concurrerende bedrijven, indien elders in de wereld een minder ambitieus klimaatbeleid wordt gevoerd.
 • In sommige Europese regio’s zijn maatregelen nodig om de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening te garanderen, zoals het geven van capaciteitsvergoedingen.
 • Alle Europese lidstaten moeten de verplichtingen voortvloeiend uit het liberaliseringspakket (“EU 3rd Package”) volledig nakomen.
 • De eigen productie van energie in de Europese Unie moet worden gestimuleerd en er dient voldoende diversiteit te zijn in de bronnen en aanvoerroutes van geïmporteerde energie.
 • De rol die gas in de toekomstige energievoorziening kan spelen, moet worden opgewaardeerd.
 • Lidstaten moeten afzien van eigen beleidsmaatregelen die het Europese energie- en klimaatbeleid doorkruisen en de gemeenschappelijke markt verstoren.

 

Welke activiteiten onderneemt de groep daartoe?

 • De groep publiceert high-level position papers over diverse onderwerpen ten behoeve van de Europese Commissie, het Europese Parlement en de regeringen van de EU lidstaten.
 • De groep laat de detailuitwerking  van beleidskwesties over aan bestaande belangenorganisaties zoals Eurelectric en Eurogas.
 • De groep bespreekt haar ideeën periodiek met
  • de leden van de Europese Commissie die verantwoordelijkheid dragen op het gebied van energie- en klimaatbeleid;
  • Europarlementariërs;
  • Regeringsleiders van de EU lidstaten;
  • Vertegenwoordigers van de internationale (vak)pers.