Ook met gas grote stap voorwaarts in terugdringen van CO2 emissies

19-09-2016

Ministerie van Binnenlandse Zaken breidt de EPV uit voor huizen met een gasaansluiting

Nederland loopt achter als het gaat om de reductie van CO2. De doelstelling is een wereldwijdniveau van 1 à 2 ton CO2 per hoofd. Vergelijk dat met de huidige emissie van 11 ton CO2 per hoofd in Nederland voor alle sectoren samen. De Nederlandse gebouwde omgeving biedt veel gelegenheid om die reductie te realiseren.  Om de doelstellingen te behalen moet de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) meerdere initiatieven ondersteunen.

Om de verduurzaming in de bouw te stimuleren initieerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken een Energie Prestatie Vergoeding (EPV). Een vergoeding die de bewoner van een woningcorporatie woning betaalt in plaats van de afgenomen energiekosten om de duurzame renovatie van een woning te financieren. Overigens bij gelijkblijvende woonlasten.

Om die verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad mogelijk te maken, is o.a. het initiatief de Stroomversnelling opgericht. Een strategisch samenwerkingsverband van o.a. bouwbedrijven, toeleveranciers, corporaties die een ‘Nul op de Meter’ all electric oplossing hebben bedacht.

Het ministerie heeft recent besloten de EPV, die per 1 september van kracht is, uit te breiden met de EPV voor huizen met een gasaansluiting om andere initiatieven, met gelijkwaardige prestaties, gelijkwaardige ondersteuning te bieden. Dit besluit wordt door een groot deel van de markt als zeer positief ervaren. Immers alle maatregelen die bijdragen aan een verminderde CO2 uitstoot zijn welkom. De uitbreiding van de EPV met gas heeft minimaal dezelfde reductie van de CO2 uitstoot als bijvoorbeeld de all electric oplossing.

In Nederlandse woningen kan en moet nog veel gebeuren. Met echt goede isolatie van ramen en dichte delen, ventilatie met warmteterugwinning en passieve benutting van zonne-energie wordt de warmtevraag van woningen 80% lager; De energiebehoefte voor warm tapwater wordt 50% lager bij gebruik van zonthermische energie die de opgevangen warmte in de woningen opslaat en de dagen daarna gebruikt. Het huishoudelijk gebruik van electriciteit is moeilijk te reduceren, omdat veel gebruik is gekoppeld aan de toenemende comfortvraag naar elektrische apparatuur. Zonnepanelen helpen om duurzaam stroom op te wekken.

Maar omdat het elektriciteitsverbruik niet gelijktijdig is met de opwekking, heb je voor het merendeel van het stroomgebruik in de oplossing van de all electric in de praktijk nog steeds fossiele energie nodig. Immers elektriciteit in Nederland wordt voor het grootste gedeelte nog steeds opgewekt door gebruik van fossiele brandstoffen (kolen en gas).

Een aantal partijen reageert nu negatief op het besluit van de Minister op de EPV uitbreiding. Dat is onnodig, want elke maatregel die een meetbaar significante verlaging van de CO2-uitstoot realiseert verdient het om ondersteund te worden. Het specifiek ondersteunen van één oplossingsrichting leidt niet tot de gewenste en versnelde CO2 verlaging. Het breder stimuleren van maatregelen die meetbaar bijdragen aan de doelstellingen is daarom essentieel.