Groen gas veelbelovend voor betrouwbare, duurzame energievoorziening

10-09-2013

Burgemeester van Leeuwarden ontvangt van gashandelsbedrijf GasTerra eerste exemplaar omvangrijk boekwerk over rol groen gas in Nederland

Donderdag 12 september zal het eerste exemplaar van het boek ‘Groen Gas - de rol van groen gas in de Nederlandse energievoorziening’ in De Koperen Tuin te Leeuwarden door CEO Gertjan Lankhorst van GasTerra worden uitgereikt aan Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. Dit gebeurt tijdens het eerste lustrum van de Groen Gas Barbecue, een jaarlijks terugkerende netwerkbijeenkomst voor de groengasmarkt, die wordt georganiseerd door de Stichting Energy Valley en Groen Gas Nederland. Het 160 pagina’s tellende boekwerk maakt deel uit van de boekenserie ‘De wereld van aardgas’, waarin de betekenis en de toepassing van aardgas en de toekomst van de energievoorziening centraal staat. De boeken zijn gratis aan te vragen en te downloaden via www.gasterra.nl.

In Nederland is al veel praktijkervaring opgedaan met biomassavergisting en de inzet van groen gas. Deze ervaring is belangrijk om goede keuzes te kunnen maken voor het inpassen van nieuwe gassen in het fijnmazige Nederlandse aardgasnetwerk. Biogas kan, nog meer dan nu het geval is, een essentiële component zijn in de afvalverwerkingsketen. De techniek om biomassa om te zetten in groen gas kan zorgen voor een forse vergroening van de gasvoorziening. Samen met de inzet van  innovatieve technieken, zoals micro-warmtekrachtkoppeling en gaswarmtepompen, leveren dergelijke combinaties qua duurzaamheid dubbele winst op.
Nederland is bij uitstek een aardgasland en heeft in 50 jaar tijd veel kennis over deze relatief schone en flexibel inzetbare energiebron opgebouwd. De laatste jaren is de transitie naar een zo duurzaam mogelijke, betrouwbare en betaalbare energievoorziening een belangrijk aandachtspunt van overheid en energiewereld. Daarbij wordt gekeken naar nieuwe, efficiёnte energietechnieken en de inzet van schone, duurzame energiebronnen. Met dat perspectief en vanuit de visie dat (aard)gas als transitiebrandstof de pijler vormt voor een duurzame energiehuishouding werkt GasTerra mee aan de ontwikkeling van groen gas.

Over GasTerra
GasTerra B.V. is een internationaal opererende handelsonderneming in aardgas. De onderneming is werkzaam op de Europese energiemarkt en heeft een belangrijk aandeel in de Nederlandse gasvoorziening. Daarnaast biedt de onderneming diensten aan die gerelateerd zijn aan de gashandel. De onderneming heeft een sterke inkooppositie en heeft 50 jaar ervaring in de in- en verkoop van aardgas.

Over stichting Energy Valley
De stichting Energy Valley bestaat sinds 2003 en is een netwerkorganisatie die met publieke en private partners invulling geeft aan de regionale groeikansen van de energiesector. De stichting is intermediair om projecten te versnellen, kennisuitwisseling te bevorderen en de noordelijke energieregio te versterken. De stichting bestaat uit een team van energieprofessionals die, in afstemming met de Raad van Toezicht en betrokken overheden, initiatiefnemers ondersteunt bij de realisatie van energieprojecten. De nadruk ligt op energie-innovaties die direct aansluiten bij de (inter)nationale energieambities en regionale sterkten. Energy Valley wordt op projectbasis gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken, regionale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De huidige projectperiode loopt tot 2015.

Over Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland (GGNL) is een onafhankelijke landelijke stichting die zich inzet om de ontwikkelingen op de groengasmarkt te versnellen en de productie van groen gas te verhogen. Groen Gas Nederland werkt hiertoe samen met verschillende partners, agrariërs, de afvalsector, de voeding- en genotmiddelenindustrie, de agrosector, energiebedrijven, netbeheerders, projectontwikkelaars, banken en overheden.
Groen Gas Nederland werkt, in afstemming met het bestuur en betrokken overheden, aan een aantal specifieke speerpunten en steunt (potentiële) initiatiefnemers bij de realisatie van hun biogas- en/of groengasproject. Hiertoe  verzamelt, bundelt en ontwikkelt GGNL informatie op het gebied van groen gas en biogas en stelt deze beschikbaar aan de markt.

Informatie
Voor meer informatie over het boek kunt u contact opnemen met GasTerra, Gerard Martinus, gerard.martinus@gasterra.nl, tel. 06-83524328.
Meer informatie over de Groen Gas Barbecue is te vinden op de website van stichting Energy Valley, http://www.energyvalley.nl/ of de website van Groen Gas Nederland, http://groengas.nl/. Aanmelden kan via http://groengasbbq.energyvalley.nl/.