Persbericht: GasTerra ziet omzet stijgen

14-02-2014

Groningen, 14 februari 2014 – Gashandelsbedrijf GasTerra heeft vandaag zijn jaarcijfers over 2013 gepubliceerd. Het totale verkoopvolume was met 89,3 miljard kubieke meter hoog, vooral door de lange koude winter. Met een omzet van 24,3 miljard euro boekte de onderneming een record. CEO Gertjan Lankhorst: ‘Zowel op financieel als operationeel gebied wisten we de doelen te verwezenlijken die we ons bij de start van het verslagjaar hadden gesteld. Dat is niet alleen aan de markt te danken, maar ook aan GasTerra’s vermogen zich aan te passen aan de dynamische gasmarkt. We zijn er opnieuw in geslaagd innovatieve producten op de markt te brengen zoals de vijfjaarsopslagdienst, die onze klanten in staat stelt voor langere tijd eigen gasbuffers aan te leggen.’

Niettemin ligt er een schaduw over de resultaten. Gertjan Lankhorst: ‘De aardbevingen in het Groningse winningsgebied hebben grote maatschappelijke onrust in de provincie veroorzaakt en een hypotheek op de toekomst van de productie uit het Groningenveld gelegd. Het recente besluit van het kabinet om het productievolume uit het Groningenveld de komende drie jaar aan banden te leggen en in het hart van het winningsgebied zelfs met 80 procent terug te brengen, stelt GasTerra voor een bijzondere uitdaging. Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat wij in staat zijn aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Onze onderneming zal naar beste vermogen bijdragen aan een succesvolle uitvoering van het kabinetsbesluit.’

De verkoopvolumes in Europa mogen dan aanzienlijk zijn, sommige marktontwikkelingen geven reden tot zorg. De oorzaken zijn bekend. De lage CO2-prijs als gevolg van het niet functioneren van het ETS (het Europese Emission Trading System) dwingt energiebedrijven hun gasgestookte centrales op een laag pitje te zetten of zelfs helemaal te sluiten en maximaal in te zetten op goedkope kolenstook. Dat is slecht nieuws, niet alleen voor een gashandelsbedrijf als GasTerra maar ook voor de samenleving, die immers heeft gekozen voor beperking van de CO2-uitstoot . Met de inzet van meer kolengestookte in plaats van relatief schone gasgestookte centrales neemt de CO2-uitstoot juist toe en dat is precies het tegendeel van wat met de verduurzaming van energiebronnen wordt beoogd.

Ondanks alle zorgen zijn er ook positieve ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. In Nederland is in 2013 het SER-energieakkoord tot stand gekomen. Daarmee is een brede maatschappelijke consensus bereikt over de aanpak om de doelstellingen voor 2020 op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie voor Nederland te realiseren. Belangrijk onderdeel van dit akkoord is de inzet voor een revitalisering van het ETS. Dit is van betekenis voor de toekomstige rol van gas in het energiesysteem, omdat hervorming van het emissiehandelssysteem een noodzakelijke voorwaarde is om de concurrentiepositie van gas in de elektriciteitssector te herstellen. GasTerra meent dat het met zijn product een belangrijke bijdrage kan leveren aan een verantwoorde overgang naar een duurzame energievoorziening. Dat doet de onderneming in de eerste plaats door steeds meer groen gas te verhandelen. Daarnaast door initiatieven te steunen zoals het Groningse EnTranCe en het project Duurzaam Ameland, waar onderzoek wordt gedaan op het gebied van duurzaamheid in combinatie met gastoepassingen.

Mededeling voor de redacties

GasTerra’s financiële en maatschappelijke verslag zijn volledig geïntegreerd. Dit omdat de onderneming er van overtuigd is dat de bedrijfsresultaten en maatschappelijke bijdrage niet los van elkaar kunnen en mogen worden gezien.

Het volledige jaarverslag van GasTerra is beschikbaar op deze site. Voor aanvullende informatie over GasTerra’s jaarcijfers kunt u contact opnemen met Anton Buijs, manager communicatie. Tel: (050) 364 8810 / e-mail anton.buijs@gasterra.nl.