Gashandelsonderneming GasTerra ziet verkoopvolume en omzet in 2014 dalen

18-02-2015

GasTerra heeft vandaag zijn cijfers over 2014 gepubliceerd. Na een reeks van jaren met een -in historisch opzicht- hoog bedrijfsresultaat zijn zowel de hoeveelheid verkocht gas als de inkomsten gedaald.

GRONINGEN, 18 februari 2015 - Gashandelsonderneming GasTerra heeft vandaag zijn cijfers over 2014 gepubliceerd. Na een reeks van jaren met een - in historisch opzicht - hoog bedrijfsresultaat zijn zowel de hoeveelheid verkocht gas als de inkomsten gedaald. Het verkoopvolume was 81,3 miljard kubieke meter (2013: 89,3), de omzet kwam uit op 19,5 miljard euro (2013: 24,3).

Deze daling heeft twee hoofdoorzaken. Allereerst verminderde het volume als gevolg van de gemiddeld hoge temperaturen en het besluit van de Nederlandse regering om de productie uit het Groningenveld aan een maximum van 42,5 miljard kubieke meter te binden. Daarnaast lag het gemiddelde prijsniveau beneden het niveau in 2013, vooral in de zomermaanden. De prijzen stonden in Europa onder druk door de verminderde vraag naar gas in combinatie met een groot aanbod.

In het warmtesegment nam het afzetvolume af als gevolg van de uitzonderlijk milde wintertemperaturen. De elektriciteitssector, traditioneel een grote afnemer  van gas, geeft – omwille van de lage prijzen van kolen en CO2 – nog steeds de voorkeur aan kolengestookte in plaats van gasgestookte centrales. De toename van het aanbod kan in belangrijke mate worden verklaard door de achterblijvende vraag in Azië. Daardoor kwam meer vloeibaar aardgas (LNG) beschikbaar voor de Europese markt.

Ondanks de niet optimale marktomstandigheden wil GasTerra niet van een teleurstellend jaar spreken. GasTerra-CEO Gertjan Lankhorst: ‘Wij hebben in 2014 onze bedrijfsstrategie aangepast aan de veranderde omstandigheden rond de verkoop van het Groningengas. Waar vroeger de marktvraag sturend was, dienden we nu rekening te houden met een forse vermindering van het aanbod. Desondanks zijn wij er in geslaagd onze klanten optimaal te bedienen, zonder concessies te doen aan de vervulling van onze missie: waardemaximalisatie van het aan ons aangeboden gas.’

De gassector bevindt zich momenteel in een woelige periode. De aardbevingen in Groningen, veroorzaakt  door de aardgaswinning, noodzaakte de Nederlandse regering in januari maatregelen af te kondigen die tot doel hebben de veiligheid van de bewoners van het gebied te verhogen en de ontstane schade te compenseren. De effecten daarvan zijn voor GasTerra niet alleen in bedrijfseconomisch zin voelbaar. Gertjan Lankhorst: ‘De mensen die in het gebied rondom het Groningenveld wonen, lijden onder schade, gevoelens van onzekerheid en angst. Zo heeft de winning van het aardgas, dat ons maatschappelijke en economische voordelen brengt, ook een schaduwzijde, waar deze mensen eenzijdig en onevenredig mee worden geconfronteerd. Als bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de keten die die schade veroorzaakt, zijn wij ons daar zeer van bewust. Voor ons staat vast dat effectieve maatregelen nodig zijn om de gevoelens van onveiligheid weg te nemen.’

Het motto van GasTerra’s jaarverslag is Energizing the future. GasTerra is er zeker van dat gas in de nabije en verdere toekomst een centrale rol in de energievoorziening moet blijven spelen. Zowel met het oog op de energievoorzieningszekerheid als doordat het een onmisbaar hulpmiddel is bij het terugdringen van broeikasgasemissies, op korte en middellange termijn. GasTerra heeft in 2014 daarom opnieuw actief bijgedragen aan de noodzakelijke verduurzaming van onze energievoorziening door groen gas te verhandelen, door specifieke producten te ontwikkelen zoals windafhankelijke gaslevering en door in het kader van zijn MVO-beleid projecten te financieren.

Het jaarverslag bevat interviews met vertegenwoordigers van GasTerra’s stakeholders. Onder hen zijn Kees-Jan Rameau (lid Raad van Bestuur Eneco) en Jan Paul van Soest (milieu- en duurzaamheidsdeskundige verbonden aan de coöperatie De Gemeynt), die beiden hun visie geven op de huidige en toekomstige positie van gas in de energievoorziening.

Lees GasTerra’s jaarverslag 2014 op: jaarverslag2014.gasterra.nl

Bekijk ook het videopersbericht.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie en Public Affairs:

T. 050 - 364 8826

E. communicatie@gasterra.nl

_____________________________________________________________________________________

Over GasTerra
GasTerra is een internationale handelsonderneming die aardgas koopt en verkoopt en aan aardgas gerelateerde diensten aanbiedt. De onderneming kan bogen op meer dan 50 jaar ervaring en beschikt over een sterke inkooppositie. GasTerra bedient een belangrijk deel van de Nederlandse en Europese aardgasmarkt. De onderneming opereert klantgericht en bevordert doelmatige inzet van aardgas en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op het gebied van gas en energie. Het bedrijf onderkent het belang van de transitie naar een duurzame energievoorziening en initieert projecten in dat kader.