Focus op efficiëntie en kosten

10-11-2015

Interview met commercieel directeur Robert van Rede: ‘We moeten keuzes maken’

De veranderingen waarmee GasTerra momenteel wordt geconfronteerd en die het als gevolg daarvan zelf doormaakt, missen hun uitwerking niet op de strategie van het bedrijf. We vroegen commercieel directeur Robert van Rede welke gevolgen de recente ontwikkelingen hebben op het beleid en de koers van GasTerra en de relaties met klanten.

Wat verandert er commercieel gezien bij GasTerra en wat blijft hetzelfde?

Om met het laatste te beginnen: onze missie is niet gewijzigd. GasTerra is door zijn aandeelhouders opgericht om zoveel mogelijk waarde aan het Nederlandse aardgas toe te voegen. Of we nu één of 80 miljard kuub verkopen, maakt daarbij niet uit. De strategie die we moeten volgen om dat voor elkaar te brengen is wél veranderd. De productiebesluiten van minister Kamp dwingen ons om in onze planning veel nauwgezetter te werken dan vroeger. Eerder hadden we een 10-jarig plafond. Maar op dit moment hebben we te maken met productielimieten die maar zes maanden geldig zijn. Dat maakt nogal verschil.

De huidige situatie in Groningen is weliswaar nieuw, maar GasTerra weet natuurlijk al langer dat het productiepotentieel van het Groningenveld, dat al 50 jaar oud is, sterk achteruit zou gaan.

Dat klopt. Dat we stap voor stap minder gas zouden gaan verkopen, zagen we al eerder aankomen, maar dit proces is nu versneld. We hebben ons daar op voorbereid, met de verplichtingen aan onze klanten als leidraad. Het gaat erom de portfolio –het totaal aan verkoopverplichtingen– optimaal af te stemmen op het aanbod van gas. Onze langtermijncontracten lopen af op het moment dat het Groningenveld in zijn eindfase is gekomen. We kijken momenteel vooral hoe we de portfolio optimaal kunnen benutten en hoe we de interne kosten die daarmee gemoeid zijn het beste kunnen managen. Daarbij moeten we keuzes maken. Portfolioaanpassingen, de focus op kosten en efficiëntie en tenslotte de aanzienlijke concurrentie in de markt maken dat het contracteren van kleinere klanten voor GasTerra niet meer kostendekkend is. Alleen voor het in- en verkopen van groen gas maken we een andere afweging.

Heeft die koerswijziging ook consequenties voor de GasTerra-organisatie?

Ja, optimalisatie, stroomlijning en efficiencyverhoging, dat was het devies voor de reorganisatie die we recentelijk hebben doorgevoerd. We hebben nu bijvoorbeeld één verkoopteam voor de binnenlandse en een voor de buitenlandse markt, waar er voorheen in totaal vijf waren. We hebben één backoffice in plaats van drie. Er zullen minder mensen werkzaam zijn bij GasTerra: het personeelsbestand krimpt met 20 procent in de komende jaren. We houden onze klanten uiteraard individueel op de hoogte van voor hen relevante personeelswisselingen.

Heeft het productieplafond bijzondere consequenties voor de commerciële strategie?

Zeker, één van de gevolgen is dat wij vaker gas moeten inkopen op de Title Transfer Facility (TTF, virtuele handelsplaats voor aardgas, red.) om ons te houden aan de opgelegde productielimieten. Wat het complex maakt, is dat wij op het moment dat de minister een besluit neemt over de hoogte van de productiebeperking, al overeenkomsten hebben gesloten voor leveranties in de toekomst. Onze klanten contracteren tot vier jaar vooruit. Dat dwingt ons anders te handelen dan voorheen. De rol en afstemming van planning en portfoliomanagement met verkoop is veel bepalender geworden. Waar dit niet voldoende is, doet GasTerra een beroep op de markt. Dankzij het feit dat de afgelopen 10 jaar een goed werkende gasbeurs, de TTF, is ontwikkeld en omdat Nederland een gasrotondestrategie heeft gevoerd, waardoor meer gas naar Nederland kan worden aangevoerd, kunnen GasTerra en de markt rekenen op voldoende aanbod van gas.

En de veiligheid in het winningsgebied dan?

Die is uitermate belangrijk. Wat veel Groningers doormaken, mag niet worden onderschat. Het blijft een heel ongemakkelijk dilemma tussen veiligheid en productie. Maar we gaan er zonder meer vanuit dat de minister evenwichtige besluiten neemt, waarin naast het uitgangspunt veiligheid, de aspecten leveringszekerheid en waarde zijn meegewogen. Hij heeft immers alle beschikbare informatie. Het is de rol van GasTerra het maatschappelijke en economische belang van aardgas en de waarde hiervan aan te geven, voor nu én de toekomst. Er zit nog voor ca. 150 miljard euro in de grond in Groningen. Dat geld én het gas kunnen we goed gebruiken, voor onze welvaart, ons welzijn en, niet te vergeten, voor de verduurzaming van onze energiehuishouding. We hebben nog een lange weg te gaan tot een volledig duurzame energievoorziening. Het Groningengas kan in die transitie een belangrijke rol spelen. Maar om het Groningen-veld een passende rol te laten spelen, moet natuurlijk de veiligheidsproblematiek in het winningsgebied effectief worden aangepakt. De minister, SodM en NAM en vele andere instanties zijn daar volop mee bezig. GasTerra helpt hun door zijn kennis van de markt in te brengen.