Druk bezig voor groengas op Ameland

15-11-2017

Op Ameland werken GasTerra en zijn partners hard aan het hervormen van onze energievoorziening. De betrokken partijen hebben de ambitie om het eiland  twintig jaar voor te laten lopen  op energietransitiegebied.  Voor GasTerra is daarbij een duidelijke rol weggelegd om de inzet van groen gas op het eiland te vergroten. Dat gas zou op verschillende manieren geproduceerd kunnen worden uit lokaal afval en afvalwater.

  Artist impression van de AHPD-installatie op Ameland (bron: Studio Wederzijds)​

Een interessante optie is de hogedrukvergistingstechnologie van het MKB-bedrijf Bareau. De hoge druk zorgt ervoor dat het gas dat uit de reactor vrijkomt, een dusdanige samenstelling heeft dat het zonder problemen ingevoerd kan worden in het gasnet. Bovendien kan door toevoeging van waterstof CO2 omgezet worden in extra methaan, zodat de gasopbrengst uit beschikbare afvalstromen aanzienlijk vergroot kan worden. Voor het eiland Ameland is dit een interessante optie. Het zon-PV vermogen wordt de komende tijd zo sterk uitgebreid dat er regelmatig meer elektriciteit geproduceerd wordt dan nodig is. Als deze stroom omgezet kan worden in waterstof en vervolgens in de AHPD¹-reactor in methaan, dan kan het gasnet gebruikt worden om vraag en aanbod met elkaar in balans te houden.

Van theorie tot praktijk

Tot zover de theorie. Ameland is bedoeld om juist in de praktijk te ervaren hoe we de energietransitie vorm kunnen geven. Uit een eerste verkenning is gebleken dat deze productietechniek voor groen gas op de schaal van het eiland verre van winstgevend is. Niet alleen zijn de afvalstromen op het eiland relatief klein, maar door het toerisme zit er ook grote variatie in. Daardoor moet voor een beperkte groengasproductie van circa 150.000 m3 per jaar een relatief grote installatie gebouwd worden. Overigens zou op termijn de gasproductie nog opgeschroefd kunnen worden. Dat kan onder meer door in de reactor duurzaam geproduceerde waterstof en externe kooldioxide toe te voegen om zo ‘power-to-gas’ te bewerkstelligen. 

Ondanks de hoge kosten is uit een eerste verkenning gebleken dat met de kennis die op kleine schaal opgedaan kan worden, een opschaling mogelijk is naar een grotere  installatie die een acceptabele terugverdientijd oplevert. Daarmee zou deze optie binnen de ambitie passen om het eiland een voorbeeld op energiegebied voor de rest van Nederland te laten zijn. Met steun van GasTerra maakt een consortium met bedrijven als Terberg Control Systems, OTS, ingenieursbureau Sweco en Bareau daarom nu een nader uitgewerkt plan, met een gedetailleerd technisch ontwerp, inclusief detailbegroting.

Wetterskip

Een aantal belangrijke stappen is al gezet. Er is een locatie gevonden; de installatie zal in de buurt van de rioolwaterzuivering geplaatst worden. Het Wetterskip Fryslân is benaderd en denkt constructief mee met de ontwikkeling van het project. De gemeente Ameland en andere lokale stakeholders doen actief mee en spelen met hun positieve houding mogelijk een doorslaggevende rol bij de uiteindelijke realisatie van het project. Er vinden serieuze gesprekken plaats met financiers en banken. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om subsidie te krijgen uit het Waddenfonds. Daarmee is er goede hoop dat er op basis  van het definitieve ontwerp van het genoemde consortium snel na 1 januari 2018 een ‘final investement decision’ genomen kan worden. 

 

[1] AHPD = Autogenerative High Pressure Digestion, oftewel een hogedrukvergisting waarin bacteriën biomassa in een zuurstofloze omgeving omzetten in onder meer methaan, het belangrijkste bestanddeel van aardgas.