Groen gas

Groen gas is opgewerkt biogas, dat door vergisting van afval en mest of door vergassing van biomassa ontstaat. Door opwerking van dit gas krijgt het dezelfde kwaliteitseigenschappen als aardgas en kan het via het bestaande leidingennetwerk aan klanten worden geleverd.

Het grote voordeel van groen gas is dat het hernieuwbaar is. Het is dus een volwaardig duurzaam alternatief voor aardgas. Daarnaast heeft het een positief effect op de gasvoorraad. GasTerra koopt sinds 2012 groen gas in en levert dit aan zijn klanten. Vooralsnog behelst dit door beperkt aanbod echter maar een klein gedeelte van de totale portfolio.

Naast handel in groen gas ondersteunt GasTerra kennisontwikkeling en kennisdeling, bijvoorbeeld door partnerschap van de Stichting Groen Gas Nederland dat zich richt op de ontwikkeling van een onafhankelijk kenniscentrum over productie, opwerking en afzet van biogas. Verder ontwikkelt en ondersteunt GasTerra onderzoeksprogramma’s bij onder meer de proeftuin EnTranCe naar een innovatieve manier om groen gas te produceren.

Projecten

Zo lopen momenteel twee, mede door GasTerra gesteunde, projecten waarin onderzocht wordt of door bijmenging van waterstof in een vergister de methaanopbrengst van het vergistingsproces verhoogd kan worden.

In het eerste project wordt onderzocht welke verschillende technieken er zijn om langs biologische weg waterstof en CO2 te laten reageren tot methaan, wat de niet-biologische alternatieven zijn en naar de technische en economische aspecten van de verschillende mogelijkheden. In het tweede project wordt onderzocht of bijmenging bij een concrete techniek, te weten vergisting onder hoge druk, tot een aanzienlijk hogere benutting van het beschikbare organische materiaal en dus hogere gasopbrengst kan leiden.