Visie op verduurzaming

Visie op verduurzaming

Volgens vooraanstaande deskundigen en andere partijen in de energiesector is aardgas op korte en middellange termijn onmisbaar voor de terugdringing van het broeikasgas. Op het eerste gezicht klinkt dit tegenstrijdig. Dit impliceert namelijk dat hoe meer aardgas wordt verbrand, hoe kleiner de CO2-emissies zijn. De verklaring voor deze ‘gasparadox’ is dat bij verbruik van aardgas aanmerkelijk minder CO2 vrijkomt dan bij verbranding van kolen en olie. Dus door kolen en olie (waar mogelijk en zinvol) te vervangen door aardgas dalen de totale emissies als gevolg van energiegebruik.

Het product gas wordt zelf ook vergroend. Groen gas, geproduceerd uit organisch materiaal, is een volwaardige duurzame vervanger van aardgas. CO2-neutraal geproduceerde waterstof is ook een veelbelovende aanvulling op en vervanger van aardgas. Er zijn twee varianten: groene waterstof bijvoorbeeld uit duurzame elektriciteit en blauwe waterstof uit aardgas met CCS. 

De voordelen van gas staan aan de basis van GasTerra’s energietransitie- en verduurzamingsbeleid. Wij stellen daarbij de zorgen die de samenleving heeft en de rol van gas bij de oplossing van het energievraagstuk centraal: veiligheid, voorzieningszekerheid, betaalbaarheid, terugdringen van broeikasgasemissies en verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarvoor bepleiten we de inzet van diverse middelen: forse energiebesparing, bevordering van hernieuwbare energiebronnen, met name groen gas, technologische innovatie, bindende emissieplafonds en versterking van de concurrentiepositie van gas.

We beseffen dat gas in de toekomst een andere positie in de energiemix zal hebben dan vandaag. We bepleiten dan ook dat gas alleen daar wordt ingezet waar duurzame alternatieven minder aantrekkelijk zijn. Gas wordt met andere woorden maatwerk: Gas-op-Maat. In de praktijk leidt dit tot prioritering van de middelen die we kunnen inzetten om emissies terug te brengen. De gassector heeft hiervoor een speciaal stappenplan ontwikkeld, de Ladder van Zeven. Een van de resultaten hiervan is dat in Nederland gewonnen aardgas, mits dit veilig geproduceerd kan worden, de voorkeur verdient boven importgas.

In dit kader leggen we ook nadruk op veelbelovende toepassingen van gas: in de gebouwde omgeving en in de transportsector. Voorbeelden hiervan zijn de introductie van LNG voor de scheepvaart en het wegtransport en CNG voor personenauto's. Hiermee worden sterk vervuilende emissies en de CO2-uitstoot op grote schaal verminderd. 

Daarbij zoeken we de dialoog en samenwerking met andere betrokken partijen zoals de overheid, politiek, wetenschap, het onderwijs, denktanks, NGO’s en het bedrijfsleven, waarbij we benadrukken dat we het over het overkoepelende doel eens zijn: een klimaatneutrale, zekere en betaalbare energievoorziening. Wij zijn ervan overtuigd dat het efficiënte gebruik van aardgas substantieel bijdraagt aan de oplossing van het energie- en klimaatvraagstuk. Voorlopig kunnen we dus niet zonder gas.