Energietransitiemodel

De overheid heeft doelen gesteld om op termijn een duurzame energievoorziening te realiseren. Dit betekent dat op vele fronten inspanningen moeten worden geleverd. Hiervoor is het Energietransitiemodel (ETM) ontwikkeld dat het effect van beleidskeuzes op energiegebied toont.

Bijvoorbeeld door de inzet van duurzame energie in de vorm van grootschalige windmolenparken of door HRe-ketels te plaatsen.Tegelijkertijd kan economische groei de vraag naar energie juist verhogen. Het is daarom handig om een rekenmodel te hebben waarin de effecten van veranderingen in vraag en aanbod van energie zichtbaar worden. Strategiebureau Quintel heeft daarvoor, gesponsord door GasTerra, het Energietransitiemodel (ETM) ontwikkeld dat het effect van beleidskeuzes op energiegebied toont. Door eerst op de stoel van de overheid te gaan zitten en doelen te stellen en vervolgens de veranderingen aan te brengen toont het model hoeveel van (en in hoeverre) deze doelen worden bereikt.

GasTerra heeft in vier scenario’s voor de jaren 2020, 2030, 2040 en 2050 zijn visie op de veranderingen in de energievraag, de energiekosten en het aanbod en gebruik van zowel hernieuwbare energiebronnen als fossiele brandstoffen in beeld gebracht. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen overheidsdoelstellingen en economische en maatschappelijke randvoorwaarden. De scenario’s zijn als referentie te laden op de website van het energietransitiemodel.

Energiegame
Energiegame

Steeds bredere inzet

Het model wordt de laatste jaren op steeds meer plaatsen als rekenhulp gebruikt. Bijvoorbeeld tijdens energieconferenties, publieke debatten, televisieprogramma’s en, recentelijk, bij de voorbereiding van het energieakkoord van de SER. GasTerra wil het ETM ook inzetten in het onderwijs. Samen met onder meer de Hanzehogeschool wordt gekeken hoe het ETM in het hbo-vakkenpakket ingezet kan worden. Daarnaast wordt onderzocht of het programma gebruikt kan worden bij het behalen van studiepunten op hbo en universiteit. Ook zijn er onderwijsmodules voor middelbare scholen ontwikkeld op basis van het ETM. De ambitie is om het ETM uiteindelijk ook onderdeel te laten zijn van het basisonderwijs. Zo kan het model zijn nut bewijzen in het hele onderwijs.

mobile game

mobile game