Missie, visie en strategie

GasTerra handelt in aardgas en groen gas. Al vijftig jaar lang levert GasTerra gas aan de grote Nederlandse industrieën en andere grootverbruikers. Een team van ruim honderdvijftig medewerkers zet zich in om de levering van aardgas mogelijk te maken en de gasvoorziening in goede banen te leiden.

Missie

De missie van GasTerra is het maximaliseren van de waarde van het Nederlandse aardgas.
GasTerra vervult een publieke taak met betrekking tot de uitvoering van het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid. Dit beleid beoogt de productie van aardgas uit de Nederlandse kleine velden te bevorderen.

Visie

De economische waarde en het maatschappelijk belang van aardgas onderstrepen GasTerra’s belangrijke rol bij de benutting van de binnenlandse gasvoorraad en de energievoorziening in Nederland en de Europese Unie. GasTerra bevordert een veilige en doelmatige inzet van aardgas en is actief in de ontwikkeling van innovatieve toepassingen. Het bedrijf hecht groot belang aan verduurzaming van de energievoorziening en initieert projecten in dit kader.
GasTerra streeft ernaar de verduurzaming verantwoord -dat wil zeggen met oog voor economische en ecologische belangen- te laten verlopen. Gas blijft in deze energietransitie onmisbaar als we zowel de energievoorziening veilig willen stellen als de emissie van CO2 aan banden willen leggen. Nederland zal nog decennia een belangrijk aardgas producerend land blijven.

Klantgericht, resultaatgericht en verbetergericht zijn de drie kernwaarden van GasTerra. Het zijn deze begrippen die de medewerkers van GasTerra als uitgangspunt nemen voor hun handelen. Daarbij wordt gewerkt conform een gedragscode, waarin integriteit en respect de leidraad vormen. De onderneming streeft naar bestendige relaties met marktpartijen en naar overeenkomsten waarin de waarde van het aardgas en de bijgeleverde diensten tot uiting komen. GasTerra laat zich leiden door de grondslagen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De drie grondbeginselen van MVO, People Planet Profit, heeft de onderneming vertaald in drie eigen doelgebieden: Gas, Groen en Groningen. Daarbij staat Gas voor de bedrijfsresultaten, Groen voor de ambitie een verantwoorde energietransitie tot stand te brengen en Groningen voor de gemeenschap waar GasTerra deel van uitmaakt.

Strategie

De onderneming geeft uitvoering aan haar missie en visie door haar positie in de Europese markt optimaal te benutten, met name in de marktsegmenten waar de vraag naar aardgas gepaard gaat met de vraag naar aanvullende diensten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gas en flexibiliteit uit Nederlandse bronnen. Gas uit andere dan Nederlandse bronnen wordt ingekocht, als dat past in de algehele aanbod- en vraagportfolio. GasTerra ontwikkelt als exponent van een vrije energiemarkt voortdurend nieuwe producten en diensten. De onderneming wil in dit kader een betrouwbare en concurrerende gasleverancier voor haar klanten zijn. GasTerra wil bijdragen aan het versterken van de positie van aardgas in de energiemix.

Daarnaast worden voortdurend nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Van bestuur tot klantendesk, factureringsafdeling en ICT, de kernwaarden van GasTerra zijn resultaatgerichtheid, verbetergerichtheid en klantgerichtheid en daar zet iedereen zich voor in.