Visie

Visie

Ontdekking en afnemers

Sinds de ontdekking in 1959 van het Groningenveld, destijds het grootste gasveld ter wereld, is hier meer dan 2000 miljard m3 aardgas gewonnen. Meer dan 90 procent van de Nederlandse huishoudens gebruikt aardgas voor verwarming. GasTerra is de exclusieve inkoper van het gas uit het Groningenveld. Wij verkopen dit gas vervolgens op de binnenlandse markt aan grootafnemers en leveren het daarnaast onder langetermijncontracten aan Duitse, Belgische en Franse energiebedrijven.

Soorten gas

Naast het laagcalorische Groningengas, verhandelt GasTerra ook een groot volume hoogcalorisch gas. Dit gas is voornamelijk afkomstig uit Nederlandse kleinere gasvelden in de Noordzee en op land en van importen uit Rusland en Noorwegen. Dit hoogcalorische gas wordt gebruikt door de industrie in binnen- en buitenland. 
Laagcalorisch gas kan ook door middel van kwaliteitsconversie (het bijmengen van stikstof in speciaal daarvoor bestemde installaties) worden geproduceerd. Producenten van kleineveldengas kunnen dit zelf op de markt brengen maar dat hoeft niet. GasTerra is wettelijk verplicht dit gas desgevraagd tegen marktconforme voorwaarden af te nemen.

Ingrijpende veranderingen

In een periode van structurele en ingrijpende veranderingen, en waarin de markt werd geliberaliseerd, heeft gas zijn hoofdrol in de energievoorziening behouden. Toch is de vanzelfsprekendheid eraf. De positie en het imago van gas staan onder druk. De positieve kenmerken van ons product, zoals comfort, flexibiliteit en veelzijdigheid dreigen op de achtergrond te raken.

Belangrijke oorzaken daarvan zijn de aardbevingen in onze regio, die bij velen het gevoel hebben versterkt dat gas in het gunstigste geval een noodzakelijk kwaad is en wereldwijd het gegroeide besef dat het aandeel fossiel in de energiemix de komende decennia fors moet verminderen om te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur door menselijke activiteiten met meer dan anderhalf tot twee graden zal stijgen. Het Akkoord van Parijs (2015), waarbij de meeste landen zijn aangesloten, heeft dit streven formeel bekrachtigd en bevat afspraken om de uitstoot van broeikasgas substantieel te reduceren.

Onderdeel van de oplossing

Aardgas kan helpen CO2-emissies terug te dringen door waar mogelijk en zinvol de plaats in te nemen van meer vervuilende brandstoffen als olie en, vooral, kolen. Toch ziet een steeds omvangrijkere groep ons product voornamelijk als onderdeel van het probleem en niet van de oplossing. De realiteit is echter dat (aard)gas beide is. Gas is wereldwijd, in Europa en in Nederland onmisbaar en zal dat de komende decennia blijven, zowel uit een oogpunt van voorzieningszekerheid als verantwoord klimaatbeleid. 

Gas-op-Maat

Wat dat laatste betreft: GasTerra heeft samen met collega-bedrijven, verenigd in de Nederlandse gasassociatie KVGN, het Gas-op-Maat concept omarmd. Dit houdt in dat we in de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening aardgas alleen daar inzetten waar duurzame alternatieven vooralsnog minder aantrekkelijk zijn. Daarnaast werken we aan verduurzaming van het gas zelf door de productie van groen gas te bevorderen en de mogelijkheden van duurzaam waterstof te onderzoeken en te testen. Met andere woorden: gas wordt maatwerk.